Hổ Đá mã số HDTL677

Tượng Hổ đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 0,8m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,2m đến 3m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tượng Hổ Đá Cà Rốt #HDTL799

Tượng Hổ đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá cà rốt nguyên khối, kích thước tượng cao 0,8m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,2m đến 4m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số sản phẩm: #HDTL799

Tượng Báo bằng Đá Cà Rốt #HDTL639

Tượng Báo bằng đá cà rố vàng được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 0,6m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,2m đến 4m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số sản phẩm: #HDTL639

Tượng Báo bằng đá Cà Rốt #HDTL615

Tượng Báo bằng đá cà rố được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 0,6m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,2m đến 4m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số sản phẩm: #HDTL615

Tượng Hổ Đá #HDTL470

Tượng Hổ đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng liền đế cao 1,3m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,2m đến 5m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số sản phẩm: #HDTL470

Tượng Hổ Đá #HDTL652

Tượng Hổ đá được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 0,6m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,2m đến 4m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số sản phẩm: #HDTL652

Tượng Hổ Đá Cà Rốt #HDTL229

Tượng Hổ đá cà rố được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 0,8m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,2m đến 4m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số sản phẩm: #HDTL229

Tượng Gấu vờn cá bằng đá cà rố #HDTL472

Tượng Gấu vờn cá bằng đá cà rố được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đá nguyên khối, kích thước tượng cao 1,2m

Ngoài ra chúng tôi còn chế tác theo yêu cầu với kích thước từ 0,3m đến 4m

Liên hệ: Điện Thoại: 0932 556 247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số sản phẩm: #HDTL472


Thiết kế và bảo hành bởi MEGABITS

TOP